සමාජ සුභසාධන සහන

සමාජ සුභසාධන සහ සහන(linkable text)

 1. හදිසි සහන ලබාදීම
 2. අඩු අදායම් ලාබීන් සඳහා සහන ලබාදීම
 3. රෝගී තත්වයන් සහන ලබාදීම

01.මහජනාධාර

 • අඩු ආදායම්ලාභීන් අසරණ පුද්ගලයින්,රෝගීන්,අබාධීත අය සඳහා නිකුත් කෙරේ.
 • ඉල්ලුම් පත්‍රය සම්පූර්ණකොට ප්‍රදේශයේ ග්‍රාම නිලධාරී වෙතට ලබා දිය යුතුය. ග්‍රාම නිලධාරීගේ නිර්දේශය සමඟ සමාජ සේවා අංශයන්ට නිර්දේශ කළ යුතුය.
 • අවුරුදු 60ට අඩු අයෙක් නම් අසනීප තත්වය මත අයදුම් කිරිමේදී වෛද්‍ය සහතිකයක් අවශ්‍යය
 1. 02. උපකරණාධාර( රෝද පුටු/ අත්වාරු/ඇස්කණ්නාඩි/කිහිලිකරු)
 • අඩු ආදායම් ලාභීයකු වීම.
 • අදාල උපකරණය භාවිතා කිරීම සඳහා වෛද්‍ය සහතිකයක්.
 • පෝරමය සමඟ ග්‍රාම නිලධාරී නිර්දේශය.

 

03.ශිෂ්‍යාධාර

 • පියා මිය ගිය අසරණ පවුල් වල දැනට පාසල් අධ්‍යාපනය ලබන දරුවන් සඳහා මෙම ශිෂ්‍යාධාර පිරිනැමේ.
 • ඉගෙනගනු ලබන පාස‍ලේ අධ්‍යාපනය ලබන බවට ලිපියක්. (විදුහල්පතිවරයාගේ අත්සන සහිතව)
 • උප්පැන්න සහතිකයේ පිටපතක්
 • පියා මිය ගොස් හෝ අතහැර ගොස් ඇත්නම් මරණ සහතිකයේ හෝ දිවුරුම් ප්‍රකාශයක්.

04.රෝගාධාර

 • පිළීකා, ක්ෂයරෝග,තැලසීමියා වැනි රෝග සඳහා ආධාර ලබාදීම.
 • අදාල රොගය ඇති බවට පිළිගත් වෛද්‍ය සහතිකය.
 • ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය මගින් ලබා දෙන පෝරමය සම්පූර්ණ කිරීම.
 • ප්‍රාද්ශයේ ග්‍රාම නිලධාරීවරයාගෙන් අඩු ආදයම් ලාභීයකු බවට සහතිකයක්.

05.ආබාධිත නිවාස ආධාර

 • ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය මගින් ලබා දෙන පොරමය සම්පූර්ණ කිරීම.
 • අයදුම් කරු සතුව ඉඩමක් තිබීම.(එය ඔප්පුවකින් තහවරු කල යුතුය)
 • ඉඩමක් නොමැතිනම් ඉඩමක් ලබාදීමට යම්කෙනෙකු කැමැත්ත ඇතිවිට ඒ සඳහා ගිවිසුම් පත්‍රය.(මෙය ප්‍රාදේශීය ‍‍ලේකම් හෝ සමාජ සේවා නිලධාරියාගේ මූලිකත්වයෙන් සිදුවේ)
 • අඩු ආදායම් ලාභීන් බවට ග්‍රාම නිලධාරී ලිපියක්.
 • ආබාධිත තත්වය පිළිබද පිළීගත් වෛද්‍ය වරයකුගේන් ලබාගත් සහතිකය.
 • කාර්මික නිලධාරීන්ගෙන් ලබා ගත් නිවාස සැලැස්ම හා ඇස්තමේන්තුව.
 • වයස තහවරු කර ගැනීමට උප්පැන්න සහතිකය හෝ හැදුනුම්පතේ ඡායා පිටපතක්.
 • රු.250000ට වැඩි ඇස්තමේන්තු සඳහා එම වැඩි ප්‍රමාණය ලබාගන්නා ආකාරය සඳහන් ලිපි ලේඛන හෝ වෙනත් ලේඛන.

06.ආබාධිත ස්වයං රැකියා ආධාර

 • ඉල්ලීම් ලිපිය
 • ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය මගින් ලබා දෙන පොරමය සම්පූර්ණ කිරීම.
 • ආබාදිත බව සඳහන් වෛද්‍ය වාර්තාව.
 • සමාජසේවා නිලධාරී වාර්තාව.
 • ස්වයං රුකියා සඳහා අවශ්‍ය භාණ්ඩ මිලදී ගන්නේ නම් ඒවායේ විස්තර.
 • ඉල්ලුම් පත්‍රයේ සඳහන් ස්වයං රුකියා ව්‍යාපෘති වාර්තාව.
 • අඩු ආදායම් ලාභින් බවට ග්‍රාම නිලධාරී වාර්තාව.

07.ආබාධිත පුද්ගලයන් සඳහා ජීවනාධාර (රැ3000/=) දීමනාව ලබාදීම.

 • අයදුම්පත්‍රය සහ ඉල්ලීම් ලිපිය
 • ආබාධිත තත්වය පිළිබද රජයේ වෛද්‍ය වරයකුගේන් ලබා ගත් වෛද්‍ය වාර්තාව.
 • අඩු ආදායම් ලාභි බවට ග්‍රිම නිලධාරී නිර්දේශය

08.තනි මා පිය ස්වයං රුකියා ආධාර

 • අවුරුදු 50ට අඩු ස්වාමියා මිය ගිය හෝ අතහැරගිය දරුවන් අධ්‍යාපනය ලබන කාන්තාවන්ට ප්‍රමුඛතාව ලබා දේ.
 • අඩු ආදායම් ලාභින් බව ග්‍රාම නිලධාරී සහතිකය.
 • මරණ සහතිකය හෝ අතහැරගිය බවට දිව්රුම් ප්‍රකාශය.
 • පාසැල් යන වයසේ දරුවන් සිටී නම් ප්‍රමුකතාවය හිමි වේ.

 

 

09.ආපදා කළමනාකාරණ කටයුතු

 • ආධාර ලබාදීම. (linkable text)
 • ආධාර සඳහා පරීක්ෂණ හා නිර්දේශ කිරීම. (linkable text)
 • වාර්තා සැපයීම. (linkable text)

10.වැඩිහිටි හැදුනුම්පත් නිකුත් කිරීම

 • වැඩිහිටි සමිති පිහිටවීම. (linkable text)
 • අක්ෂී කාච ලබා දීම. (linkable text)
 • වැඩිහිටි පුද්ගලයන් නිවාස ගත කිරීම. (linkable text)

11.වෘත්තිය පුහුණුව

 • ආබාධිත පුද්ගලයන් සම්බන්ධව වෘත්තීය පුහුණුවට යොමු කීරීම.
 • ස්වයං රුකියාවලට යොමු කිරීම.

12.මත් ද්‍රව්‍ය නිවාරණ කටයුතු

 • මත්ද්‍රව්‍ය පුනුරුත්ථාපනය (linkable text)

news &Events

නිදහස් දින සැමරුම 2020

07 February 2020
 නිදහස් දින සැමරුම 2020

ජාතික නිදහස් දින සැමරුමට සමගාමීව ගොඩකවෙල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයීය නිදහස් දින සැමරුම, ප්‍රාදේශීය ලේකම් ඩී පී ජී රේණුකා මැතිණියගේ ප්‍රධානත්වයෙන් කාර්යාලයීය පරිශ්‍රයේදී පැවැත්විණ...එයට සමගාමීව කාර්යාල පරිශ්‍රය තුල පලතුරු පැල රෝපනය...

2020 NEW YEAR

07 February 2020
2020 NEW YEAR

ගොඩකවෙල ප්‍රාදේශීය ලේකම් ඩී පී ජී රේණුකා මැතිණිය ප්‍රධාන සමස්ථ කාර්ය මණ්ඩලය ගොඩකවෙල කොට්ඨාසයේ විහාරස්ථානයන්හි ගරුතර මහා සංඝරත්නයේ ආශිර්වාදයෙන් මහජන සේවයට කැපවෙන බවට ප්‍රතිඥා දෙමින්, 2020 වර්ෂය සදහා රාජකාරි ආරම්භ...

The new Samurdhi beneficiaries receiving certificates

11 July 2019
The new Samurdhi beneficiaries receiving certificates

The new Samurdhi beneficiaries receiving certificates were held at the Rahula National School Auditorium at Godakawela on 03rd and 04th july 2019 under the patronage of Hon. Hesha Withanage, Co-Chairman...

Roti Dansala

19 June 2019
Roti Dansala

The Poson Roti Dansala organized by the Godakawela Development Officers' Ekamuthu Welfare Society was held successfully with the participation of a large number of people throughout the day.

« »
Scroll To Top