• පාසැල්
                                               

අනු අංකය

ග්‍රාම නිලධාරී වසම

පාසලේ නම

පාසලේ ලිපිනය

පාසල් වර්ගය

සිසුන් සංඛ්‍යාව

ගුරුවරු සංඛ්‍යාව

ග්‍රරු සිසු අනුපාතය

භෞතික පහසුකම්

පිරිමි

ගැහැණු

5 ශිෂ්‍ය.සමත්

සා.පෙළ සමත්

උ.පෙළ සමත්

ගොඩනැගිලි සංඛ්‍යාව

විද්‍යාගාර

පරිගණකාගාර

පුස්තකාලාගාර

සනීපාරක්ෂක පහසුකම්

01

මැද්දෙගම

රාහුල ජාතික පාසල

ගොඩකවෙල

1 AB

1362

1364

105

 

149

211

21

2

2

1

ඇත

02

රක්වාන

රත්නාලෝක ම.වි

රක්වාන

1 AB

357

318

53

 

58

34

13

1

1

1

ඇත

03

ගොඩකවෙල

කුලරත්න ම.වි

ගොඩකවෙල

1 AB

744

693

81

 

100

30

19

1

2

1

ඇත

04

මාදම්පෙ උතුර

මාදම්පෙ විජය ම.වි

අටකලන්පන්න

1C

525

500

52

6

20

 

11

1

1

1

ඇත

05

හිරමඩගම

හිරමඩගම මෛත්‍රී ම.වි

ගොඩකවෙල

1C

227

219

30

1

7

1

12

1

1

1

ඇත

06

බිබිලෙගම

බිබිලෙගම ම.වි

ගොඩකවෙල

1C

284

272

26

3

17

14

12

1

1

1

ඇත

07

මාදම්පෙ උතුර

අල්පිටිය ශ්‍රී සිද්ධාර්ථ ම.වි

ගොඩකවෙල

TYEP 2

194

172

25

3

   

6

1

2

1

ඇත

08

කොටකෙතන

කොටකෙතන .වි

කහවත්ත

TYEP 2

59

58

14

 

5

 

2

     

ඇත

09

පනාවල

පනාවල .වි

අටකලන්පන්න

TYEP 2

134

134

17

1

   

7

1

1

1

ඇත

10

ගලහිටිය

පැලවත්ත .වි

ගොඩකවෙල

TYEP 3

15

17

5

     

2

     

ඇත

11

මාදම්පෙ උතුර

දෙමුවාත ම.වි.

රක්වාන

1C

345

379

33

3

   

9

1

1

1

ඇත

12

නියංගම

නියංගම .වි

ගොඩකවෙල

TYEP 2

69

58

14

 

2

 

3

1

 

1

ඇත

13

යහලවෙල

යහලවෙල වි.

ගොඩකවෙල

TYEP 2

52

38

17

 

4

 

3

   

1

ඇත

14

බඹරගස්තැන්න

වැල්කෙනියාය ශ්‍රී.ධර්මසේන.වි

ගොඩකවෙල

TYEP 2

117

129

19

2

4

 

5

1

1

1

ඇත

15

වෙරඵගහමුල

වෙරඵගහමුල වි.

රක්වාන

TYEP 2

35

40

13

     

2

1

   

ඇත

16

වේරහැර බටහිර

 වේරහැර ධර්ම විජය.වි

ගොඩකවෙල

TYEP 2

100

99

18

 

2

 

3

1

1

1

ඇත

17

දඹවින්න

පින්නකන්ද. වි

ගොඩකවෙල

TYEP 2

73

80

15

 

10

 

5

1

 

1

ප්‍ර.නැත

18

බලවින්න

බලවින්න පර්ෂද .වි

ගොඩකවෙල

TYEP 3

246

245

32

3

22

15

6

1

1

1

ඇත

19

කොට්ටල

ගංගොඩ ප්‍රා.වි

රක්වාන

TYEP 2

28

35

6

     

2

   

1

ඇත

20

රක්වාන

ශාන්ත අන්තෝනි.වි

රක්වාන

TYEP 2

385

358

31

3

 

6

   

1

1

ඇත

21

වරායාය

වරායාය වි.

ගොඩකවෙල

TYEP 3

39

31

9

     

3

1

   

ඇත

22

තඹගමුව බටහිර

පොල්ගහවත්ත.වි

ගොඩකවෙල

TYEP 3

10

19

6

     

3

1

   

ඇත

23

හපුරුදෙණිය

ආගරේගම වි.

කහවත්ත

TYEP 3

15

8

7

     

1

     

ඇත

24

යහලවෙල

කැන්දපොළ වි.

රක්වාන

TYEP 3

31

21

6

     

1

     

ඇත

25

යහලවෙල

වෙත්තිලකන්ද විද්‍යාලය

රක්වාන

TYEP 3

22

24

7

     

1

     

ඇත

26

තඹගමුව බටහිර

උතුම්පුල්ලිගොඩ .වි

පල්ලෙබැද්ද

TYEP 3

4

8

4

     

1

     

ඇත

27

තඹගමුව

මහගම .වි

පල්ලෙබැද්ද

TYEP 3

5

6

5

     

1

     

ඇත

28

මහගම නැගෙනහිර

මහගම .වි

පල්ලෙබැද්ද

TYEP 3

4

2

1

     

1

     

ඇත

29

මාකදුර

මාකදුර .වි

අටකලන්පන්න

TYEP 2

79

79

17

1

11

 

4

1

 

1

ප්‍රමා.නැත

30

දිඹුල්වල

දිඹුල්වල වි.

කහවත්ත

TYEP 2

22

32

12

     

3

   

1

ඇත

31

රක්වාන නගරය

ශාන්ත ජෝන් .වි

රක්වාන

1 AB

472

489

49

 

40

27

7

1

1

1

ඇත

32

රක්වාන නගරය

අස්ලාම් ම. වි

රක්වාන

1 C

380

412

38

6

19

5

7

1

1

1

ඇත

33

237/බී

ස්ප්‍රින්වුඩ් දෙමළ.වි

රක්වාන

TYEP 2

185

188

20

     

4

 

1

1

ඇත

34

232

ඕපාත අංක 1 දෙමළ .වි

කහවත්ත

TYEP 2

163

138

15

 

5

 

2

1

1

 

ඇත

35

232/ඒ

ඕපාත අංක 2 දෙමළ .වි

කහවත්ත

TYEP 3

29

34

11

     

2

     

ඇත

36

232/බී

ඕපාත අංක 3 දෙමළ .වි

කහවත්ත

TYEP 2

24

20

6

2

   

1

     

ඇත

37

මස්ඉඹුල

මාදම්පෙ අංක 1 දෙමළ.වි

රක්වාන

TYEP 3

16

10

7

     

2

     

ඇත

38

මාදම්පෙ උතුර

මාදම්පෙ අංක 2 දෙමළ.වි

රක්වාන

TYEP 2

293

295

29

1

4

 

5

1

1

1

ඇත

39

233/සී

පාලම්කෝට්ටේ දෙ.වි

රක්වාන

TYEP 3

27

238

       

2

     

ඇත

40

හොරමුල

හොරමුල  දෙමළ.වි

රක්වාන

TYEP 3

39

37

8

     

2

     

ඇත

41

ගොඩකවෙල

රාහුල ප්‍රාථමික.වි

ගොඩකවෙල

TYEP 3

761

762

54

55

   

5

     

ඇත

42

222

නාවින්න දෙ.වි

රක්වාන

TYEP 3

6

5

4

   

1

       

ඇත

43

රක්වාන

ශාන්ත ජෝන් .ප්‍රා.වී

රක්වාන

TYEP 3

323

325

24

6

   

5

     

ඇත

                                               

මූලාශ්‍රය: - කොට්ඨාස අධ්‍යාපන කාර්යාලය

                                 

news &Events

නිදහස් දින සැමරුම 2020

07 February 2020
 නිදහස් දින සැමරුම 2020

ජාතික නිදහස් දින සැමරුමට සමගාමීව ගොඩකවෙල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයීය නිදහස් දින සැමරුම, ප්‍රාදේශීය ලේකම් ඩී පී ජී රේණුකා මැතිණියගේ ප්‍රධානත්වයෙන් කාර්යාලයීය පරිශ්‍රයේදී පැවැත්විණ...එයට සමගාමීව කාර්යාල පරිශ්‍රය තුල පලතුරු පැල රෝපනය...

2020 NEW YEAR

07 February 2020
2020 NEW YEAR

ගොඩකවෙල ප්‍රාදේශීය ලේකම් ඩී පී ජී රේණුකා මැතිණිය ප්‍රධාන සමස්ථ කාර්ය මණ්ඩලය ගොඩකවෙල කොට්ඨාසයේ විහාරස්ථානයන්හි ගරුතර මහා සංඝරත්නයේ ආශිර්වාදයෙන් මහජන සේවයට කැපවෙන බවට ප්‍රතිඥා දෙමින්, 2020 වර්ෂය සදහා රාජකාරි ආරම්භ...

The new Samurdhi beneficiaries receiving certificates

11 July 2019
The new Samurdhi beneficiaries receiving certificates

The new Samurdhi beneficiaries receiving certificates were held at the Rahula National School Auditorium at Godakawela on 03rd and 04th july 2019 under the patronage of Hon. Hesha Withanage, Co-Chairman...

Roti Dansala

19 June 2019
Roti Dansala

The Poson Roti Dansala organized by the Godakawela Development Officers' Ekamuthu Welfare Society was held successfully with the participation of a large number of people throughout the day.

« »
Scroll To Top