• රෝහල්/Hospital

No

Name

Address

Telephon No

01

දිස්ත්‍රික් රෝහල  - ගොඩකවෙල

District Hospital , Godakawela

 

දිස්ත්‍රික් රෝහල  - ගොඩකවෙල

District Hospital , Godakawela

 045-2240278

02

දිස්ත්‍රික් රෝහල - රක්වාන

District Hospital , Rakwana

දිස්ත්‍රික් රෝහල - රක්වාන

District Hospital , Rakwana

 

 045-2246261

03

සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී කාර්යාලය

MOH Office , Godakawela

 

සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී කාර්යාලය

MOH Office , Godakawela

 045-2240232

news &Events

නිදහස් දින සැමරුම 2020

07 February 2020
 නිදහස් දින සැමරුම 2020

ජාතික නිදහස් දින සැමරුමට සමගාමීව ගොඩකවෙල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයීය නිදහස් දින සැමරුම, ප්‍රාදේශීය ලේකම් ඩී පී ජී රේණුකා මැතිණියගේ ප්‍රධානත්වයෙන් කාර්යාලයීය පරිශ්‍රයේදී පැවැත්විණ...එයට සමගාමීව කාර්යාල පරිශ්‍රය තුල පලතුරු පැල රෝපනය...

2020 NEW YEAR

07 February 2020
2020 NEW YEAR

ගොඩකවෙල ප්‍රාදේශීය ලේකම් ඩී පී ජී රේණුකා මැතිණිය ප්‍රධාන සමස්ථ කාර්ය මණ්ඩලය ගොඩකවෙල කොට්ඨාසයේ විහාරස්ථානයන්හි ගරුතර මහා සංඝරත්නයේ ආශිර්වාදයෙන් මහජන සේවයට කැපවෙන බවට ප්‍රතිඥා දෙමින්, 2020 වර්ෂය සදහා රාජකාරි ආරම්භ...

The new Samurdhi beneficiaries receiving certificates

11 July 2019
The new Samurdhi beneficiaries receiving certificates

The new Samurdhi beneficiaries receiving certificates were held at the Rahula National School Auditorium at Godakawela on 03rd and 04th july 2019 under the patronage of Hon. Hesha Withanage, Co-Chairman...

Roti Dansala

19 June 2019
Roti Dansala

The Poson Roti Dansala organized by the Godakawela Development Officers' Ekamuthu Welfare Society was held successfully with the participation of a large number of people throughout the day.

« »
Scroll To Top